Stanovy Vodáckého spolku KAČEŘI

Článek I

Základní ustanovení
1) Název sdružení: Vodácký spolek Kačeři
2) Sídlo spolku: Chrudim
3) IČ: 60103167
4) Vodácký spolek Kačeři (dále jen VSK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou, kulturní a vzdělávací činnost. VSK bylo ustanoveno dne 27. září 1994.


 

Článek II

Poslání a cíle VSK

 1. Základním účelem a hlavní činností VSK je:

   

  1. Organizace sportovní činnosti v rámci sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit zejména v oblasti kanoistiky, raftingu, vodní turistiky, ale i dalších sportů a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.

  2. Aktivní práce s dětmi a mládeží zejména v oblasti kanoistiky, raftingu, vodní turistiky a turistiky.

  3. Plánovitá a soustavná činnost směřující k harmonickému rozvoji člověka, k rozvoji veškerých sportovních aktivit a k ochraně přírody.

  4. Spolupracovat se sportovními svazy s celostátní působností. s orgány státní správy a s orgány územní samosprávy, se školskými organizacemi, s dětskými a mládežnickými organizacemi a s ostatními organizacemi a sdruženími podobného zaměření.

  5. Rozvíjet a popularizovat vodní sporty (kanoistika, rafting aj.), organizovat soutěže ve vodních sportech na všech úrovních a pořádat vlastní sportovní a kulturní akce (zájezdy, výlety, bály aj.).

  6. Účastnit se sportovních a kulturních akcí připravených jinými organizacemi.

  7. Zajišťovat zdokonalování členů VSK ve vodáckých dovednostech v rámci sdružení (trénink, předávání teoretických i praktických zkušeností apod.) i v rámci jiných organizací (školení cvičitelů).

  8. Budovat, provozovat, udržovat a rozvíjet tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.

  9. Svojí činností napomáhat rozvoji veřejného života, kultury apod. v obci a regionu.

  10. Vytvářet možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže.
    

  11. VSK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnost


   

  Článek III

  Orgány VSK
  1) Orgány VSK jsou:

  • A) Valná hromada jako orgán nejvyšší,

  • B) Spolková rada jako orgán výkonný,

  • C) Předseda jako orgán statutární,

  • D) Kontrolní komise jako orgán kontrolní.
    

  A - Valná hromada
  1) Valná hromada je nejvyšším orgánem VSK. Valná hromada je složena ze všech členů VSK starších 18ti let. 
  2) Valnou hromadu svolává k zasedání Spolková rada nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu bydliště, nebo na elektronickou adresu. 
  3) Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání Valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 15 dní před konáním zasedání Valné hromady.
  4) Spolková rada je rovněž povinna svolat Valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo z podnětu kontrolní komise Nesvolá-li v tomto případě Spolkový výbor Valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání Valné hromady sám.
  5) Zasedání Valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
  6) Do působnosti valné hromady náleží zejména:
   

  • a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

  • b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky VSK; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti Spolkové rady,

  • c) volba a odvolání členů Spolkové rady a volba a odvolání předsedy,

  • d) volba a odvolání členů kontrolní komise,

  • e) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,

  • f) schválení výsledku hospodaření,

  • g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem VSK,

  • h) určení hlavních směrů činnosti VSK,

  • i) schvalování jednacího řádu Valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

  • j) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

  • k) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

    

  7) Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
  8) K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
  9) K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
  10) O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se Valné hromady s hlasem rozhodujícím.
  11) Zasedání Valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda VSK nebo pověřený člen Spolkové rady. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.
  12) Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle VSK.

  B - Spolková rada
  1) Spolková rada zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti VSK v období mezi zasedáními Valné hromady.
  2) Spolková rada má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Členem Spolkové rady je vždy předseda jakožto statutární orgán VSK. Spolková rada volí ze svých členů místopředsedu, hospodáře případně další funkcionáře VSK. Počet členů Spolkové rady musí být lichý. Funkční období členů Spolkové rady je pětileté.
  3) Spolkovou radu svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen Spolkové rady, a to podle potřeby, nejméně však jednou za 4 měsíce.
  4) Spolková rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K platnosti usnesení Spolkové rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
  5) Do působnosti Spolkové rady náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci Valné hromady či jiných orgánů VSK.
  6) Spolková rada zejména:
  a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí Valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
  b) organizuje a řídí činnost VSK,
  c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy VSK, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti Valné hromady,
  d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování Valné hromady,
  e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku VSK,
  f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
  g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov

  C - Předseda
  1) Předseda je statutárním orgánem VSK. Předseda zastupuje samostatně VSK ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím Valné hromady a Spolkové rady. V případě, že předseda zastupuje VSK v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit VSK škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
  2) Předseda podepisuje za VSK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu VSK připojí svůj podpis.
  3) Funkční období předsedy je pětileté.

  D - Kontrolní komise
  1) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti VSK řádně vedeny a vykonává-li VSK činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy VSK.
  2) Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena Spolkové rady ani s výkonem funkce likvidátora.
  3) Funkční období členů kontrolní komise je pětileté.
  4) Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům VSK a členům VSK.
  5) Kontrolu činnosti VSK, provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů VSK či členů VSK. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů VSK či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
  6) Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
  a) kontrola hospodaření VSK,
  b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů.
  7) Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu Spolkovou radu a následně i Valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

   

   

  Článek IV

  Členství
  A - Druhy členství
  1) Členové VSK jsou řádní, mimořádní a čestní.
  2) Řádným členem VSK se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem a hlavní činností VSK a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy VSK. O přijetí za řádného člena VSK rozhoduje Spolková rada na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Členství poté vzniká dnem zaplacení členského příspěvku.
  3) Mimořádným členem VSK se může stát fyzická osoba, které toto členství nabídne Spolková rada. Mimořádný člen musí souhlasit se Stanovami VSK a svou činností musí nezištně napomáhat plnit poslání a cíle sdružení. Členství vzniká dnem rozhodnutí Spolkové rady o přijetí.
  4) Čestným členem VSK se může stát fyzická i právnická osoba, která se významným způsobem zaslouží o činnost spolku a s přijetím čestného členství souhlasí. Jeho členství posoudí a schválí Valná hromada. 5) VSK vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí Spolková rada a ta také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich Spolková rada prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem Spolková rada.
  6) Údaje o členech VSK mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je VSK členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve VSK podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
  7) Členský příspěvek se skládá z finanční částky a pracovního ročního příspěvku, který je možno nahradit finančně dle rozhodnutí Valné hromady.

  B - Členská práva a povinnosti
  1) Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství

  2) Členská práva, která přísluší všem členům:
  a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti VSK,
  b) být informován o činnosti VSK,
  c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
  d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti VSK,
  e) účastnit se jednání orgánů VSK, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
  f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
  g) ukončit kdykoli své členství.

  3) Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
  a) podílet se na řízení VSK,
  b) účastnit se jednání Valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na Valné hromadě až po dovršení 18ti let,
  c) volit a být volen do všech volených orgánů VSK za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

  4) Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
  a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti VSK,
  b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy VSK a základní normy sportovního chování,
  c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů VSK,
  d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží VSK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno VSK.

  5) Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
  a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností ve VSK, pokud o tom příslušný orgán VSK podle stanov rozhodl,
  b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

  C - Zánik členství
  1) Členství ve VSK zaniká:
  a) vystoupením člena
  b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
  c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů VSK, usnesení a rozhodnutí orgánů VSK nebo jiných členských povinností,
  d) úmrtím fyzické osoby,
  e) zánikem VSK bez právního nástupce.

  D - Zánik členství vyloučením
  1) O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje Spolková rada. V případě vyloučení čestného člena VSK rozhoduje Valná hromada. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou VSK poskytl.
  2) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala Valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě Spolkové radě, která je povinna návrh předložit Valné hromadě.
  3) Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

   

  Článek V

  Majetek a hospodaření
  1) Zdrojem majetku VSK jsou zejména:
  a) členské příspěvky,
  b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
  c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické, kulturní a osvětové činnosti,
  d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
  e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
  f) dary

  2) Majetek VSK je ve vlastnictví VSK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Spolková rada. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje Valná hromada.

  3) Bližší zásady hospodaření s majetkem VSK může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

  4) V případě zrušení VSK bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje Valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu VSK. Jestliže VSK obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.  Stanovy jsou zapsané u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod číslem listiny L 2406/SL2/KSHK, do sbírky listin založeno dne 25.7.2016.